KBI Metselen - Algemene informatie

De AVM heeft de Stichting KBI Metselen opgericht om de kwaliteit van metsel- en lijmwerk te borgen. De basis voor deze kwaliteitsborging zijn de BRL’s en URL’s die ook van toepassing zijn voor KOMO keurmerk.

Kwaliteit staat voorop
Uiteraard wordt bij de invulling veel belang gehecht aan het vakmanschap. Zo moet binnen het erkende bedrijf aantoonbaar voldoende vaktechnische kennis aanwezig zijn voor de werkzaamheden waarvoor de erkenning is afgegeven. Dat betekent dat er in het bedrijf ten minste één persoon werkt die een erkende vakopleiding heeft doorlopen op het gebied van de erkenning, ofwel een EVC-traject heeft doorlopen. Daarnaast is een aantoonbare ervaring van minstens vier jaar vereist.

Reglement KBI Metselen
Het Reglement bestaat uit een algemeen en ondernemersgedeelte.
In de algemene gedeelte zijn eisen op het gebied van bedrijfsvoering, veiligheid en vaktechniek opgenomen. Zo moet het erkende bedrijf blijvend voldoen aan de erkenningvereisten en zich houden aan de voor het bedrijf relevante wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid. Om de vaktechniek te borgen moet 60% van de metselaars beschikken over een diploma Metselaar I en II of een door de Stichting goedgekeurd vakbekwaamheidscertificaat.
Werkzaamheden die onder de erkenning vallen mogen alleen worden uitbesteed aan andere erkende bedrijven of volledig onder eigen toezicht en verantwoording uitgevoerd worden.
Voor wat betreft de eisen voor het ondernemersgedeelte kan worden gedacht aan het hebben van een inschrijving van de Kamer van Koophandel en recente verklaringen van betalingsbedrag. ZZP-ers dienen te beschikken over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), WUO of DGA.

Controle
De Stichting KBI Metselen heeft IKOB BKB benoemd voor de controle van de bedrijfsmatige eisen en inspecties op basis de een projectlocatie. De werkzaamheden die worden verricht moeten voldoen aan de eisen die zijn opgenomen zijn in het Reglement KBI Metselen en de relevante eisen uit de Uitvoeringsrichtlijn PBL0357 Metselwerkconstructies en/of Uitvoeringsrichtlijn PBL0358 Lijmwerkconstructies en/of Uitvoeringsrichtlijn PBL0358 voegwerk.

Deelnemers
Ondernemers die voldoen aan de eisen van de Stichting KBI worden gerechtigd een logo te voeren. Bovendien worden ze opgenomen in een register.
De deelnemers ontvangen een pakket promotiemateriaal, w.o. een muurschild en stickers in diverse maten, t.w. van 10x10cm, 25x25cm en 40x40cm..

Voor bedrijven is de Kwaliteitsregeling een zeer aantrekkelijke manier om zich professioneel naar de klant te positioneren. Bovendien geeft het mogen voeren van het logo en opname in het register voor de klant een kwaliteitserkenning.
Meedoen vraagt daarnaast om een zekere bewustwording en reflectie op de kwaliteit van bedrijven en een sector als geheel.

 

Als download beschikbare documenten:

 

KBI Metselen