Innovatie in de metselbranche (IPC)

Op 1 oktober 2010 is het IPC Innovatie in de Metselbranche gestart waarin 23 bedrijven deelnemen. Het Agentschap NL heeft voor drie jaar subsidie toegekend.

Het IPC bevat drie onderdelen:

 • De Metselfabriek – prefab metselwerk
 • Weersonafhankelijk bouwen en logistiek
 • Kennis delen (Kenniscentrum)

Cluster De Metselfabriek
De ‘metselfabriek’ kan antwoorden geven op vraagstukken met betrekking tot externe ontwikkelingen en op vragen naar (latente) behoefte bij opdrachtgevers. Het idee van de ‘metselfabriek’ bestaat uit een relatief eenvoudig (flexibele) fabricageproces dat deels op voorraad gemetselde gevels kan produceren en anderzijds huidige metselactiviteiten (of concurrerende activiteiten) zou kunnen vervangen. Een vergroting van het marktpotentieel kan bij een goed praktisch concept tot de mogelijkheden behoren. Met name de vraag naar snellere, flexibeler en duurzame bouwen kan voor een deel met prefab bouwdelen (waaronder bv gevels) worden beantwoord.

Innovatiedoelstellingen/resultaten 2011/2013 Metselfabriek

 • nieuwe commerciële activiteiten (o.a. productverkoop gevels en evt. gevel montageactiviteiten) naast de bestaande metselactiviteiten (nieuwe omzet in bestaande en nieuwe markten)
 • uitgekiend metselfabriek proces met producten die marktpositie kunnen veroveren (vraag, kwaliteit en kosten)
 • product past binnen nieuwe bouwconcepten op basis van een meer industriële bouw (ketensamenwerking met klanten en leveranciers)
 • samenwerken in een netwerk van partners die ‘metselfabrieken’ gemeenschappelijk winstgevend exploiteren (samenwerking)
 • lagere kosten in het bestaande proces door klimaatonafhankelijk te kunnen opereren
 • betere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers (vermindering zwaar werk)
 • deels antwoord op teruglopend aanbod (vakkundige) arbeidskrachten
 • kwaliteitsverbetering door reproduceerbaarheid
 • innoveren en vernieuwen maken onderdeel uit van de ‘normale’ bedrijfsvoering
 • toegang tot de relevante kennis en kennissen

Cluster Weersonafhankelijk bouwen en logistiek
Beschrijving project en innovatiedoelstellingen
Drijvende kracht is procesinnovatie:

 • Zorgvuldig personeelsbeleid
 • Integrale kosten besparing (minder uitval)
 • Toepassing van ICT in de processen
 • Mogelijk extra omzet (meer werkbare uren) en wellicht andere positie in de bouwkolom.

Te onderscheiden aandachtsgebieden:

 • Wat is er uit andere branches te leren? – verkenningsfase
 • Klimaatonafhankelijk werken/logistiek/ict
 • Wat gaan we concreet ontwikkelen voor de bouw/metselwerkbedrijven?
 • keuzes, uitwerken en testen
 • Procesoptimalisatie van de kansrijke keuzes
 • Wat betekent dat voor onze marktpositie? Nieuw Kansen door:
 • Lagere integrale kosten
 • Nieuwe diensten ook voor de andere bouwketenpartijen?
 • Samenwerken met andere ketenpartners.
 • Invloed op andere bedrijfsvoeringsaspecten

Cluster Kenniscentrum
Metselwerk is nog steeds een zéér belangrijke bouwwijze. Maar de positie van metselwerk (en de betrokken bedrijven) staat onder druk. Gebrek aan kennisontwikkeling en –overdracht is hiervan een primaire oorzaak. In weerwil van het enorme economische belang is er relatief weinig kennis en deskundigheid op het gebeid van metselwerk beschikbaar, noch bij onderwijs- en onderzoeks-instellingen noch bij bedrijven.
Naast de directe faalkosten leidt het kennisverval ook tot een verslechtering van de concurrentiepositie van metselwerk ten opzichte van andere bouwtechnieken.

Bundeling van expertise binnen een kenniscentrum reduceert niet alleen faalkosten en pareert verzwakking van de concurrentiepositie, maar het biedt bovenaal kansen voor vernieuwing en groei voor bedrijven uit de “metselwerkbranche”. Kennisbundeling leidt tot kennisvermeerdering en innovatie.

Het creëren en promoten van een “hotspot” waar alle kennis en deskundigheid bijeengebracht is, is aantrekkelijk voor aannemers, architecten en andere voorschrijvers & beslissers in het bouwproces. Het biedt een unieke kans om kennis over te dragen en (nieuwe) producten en werkwijzen te promoten. Het samenbrengen van verschillende partijen uit de totale bedrijfskolom leidt bovendien tot een unieke kans om keteninnovatie daadwerkelijk te realiseren.

De doelstelling van het kenniscentrum is om uiteindelijk te functioneren als het kennis- en expertisecentrum voor metselwerk.
De activiteitenvelden:

 • Kennis
 • Training
 • Promotie
 • Oplossingen
 • Innovatie