Algemene Informatie

Vind een lid

Hier kunt u zoeken naar een lid van onze vereniging. De resultaten worden op een map weergegeven. U kunt op de kaart een lid kiezen of  de postcode van een huisadres ingeven en dan zoeken in een straal rondom dat postcodegebied.

De adressen van de leden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het versturen van enkelvoudige berichten. Het verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan één adres is expliciet niet toegestaan.

Tevens is het niet toegestaan om de adresgegevens van leden over te nemen in gegevensverzamelingen. Bovenstaande regels gelden in alle gevallen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de Vereniging.

Indien overtredingen worden geconstateerd zullen tegen de overtreder juridische stappen worden genomen.

Typ een volledig adres, een woonplaats of een postcode (1234 AA) in om een lid bij u in de buurt te vinden.

Voor u!

Wat kan Aannemers Vereniging Metselwerken voor uw metselbedrijf betekenen? 

 • Duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden

Daar zorgt AVM voor door middel van het afsluiten van CAO's voor de Bouw en de UTA. U kunt meepraten via een CAO achterbancommissie.
Duidelijkheid over kwaliteit van metselwerk

De beoordelingsrichtlijn (BRL) en de uitvoeringsrichtlijn (URL) zijn ontwikkeld opdat het KOMO procescertificaat 'vervaardiging van metsel- en lijmconstructies en/of voegwerk' gehaald kan worden.

 • Algemene Voorwaarden

Voor de zakelijke en particuliere arbeidsmarkt heeft AVM Algemene Voorwaarden ontwikkeld die u van toepassing kunt verklaren op uw contracten. Zo staat uw bedrijf juridisch sterk tegenover opdrachtgevers.

 • Helpdesk

Bij de centrale helpdesk kunnen de werkgevers uit de GA terecht voor algemene informatie omtrent arbeidszaken, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, sociale zekerheid, bedrijfstakeigen regelingen, pensioenen en loongerelateerde fiscale zaken. Het accent ligt hierbij op een snelle, adequate beantwoording, waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest geschikte communicatiemiddelen. Telefoonnummer: 030-634 35 36
Collectieve contracten

Via AVM kunt uw bedrijf meedoen aan en profiteren van collectieve contracten. AVM neemt hiervoor o.a. deel aan de activiteiten van "Aannemersfederatie verzekeringsdienst", waaruit direct financiële voordelen zijn te behalen.
AVM is aangesloten bij Aannemersfederatie Nederland

Actuele informatie
Maandelijks geven wij een ledenbulletin uit waarin de laatste feiten en nieuwtjes zijn opgenomen. Zo ontvangt u tijdig goede informatie die voor uw bedrijf van belang is.

 • Aannemersfederatie Nederland

Een gezond ondernemersklimaat zonder overbodige administratieve rompslomp. Dat kan AVM niet alleen. Daarvoor heeft AVM samenwerking gezocht bij de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en werkt ze nauw samen met (centrale) ondernemersorganisaties. Ook hier geldt: 'Zelfstandig waar nodig, samenwerken waar mogelijk'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

KBI Metselen - Algemene informatie

De AVM heeft de Stichting KBI Metselen opgericht om de kwaliteit van metsel- en lijmwerk te borgen. De basis voor deze kwaliteitsborging zijn de BRL’s en URL’s die ook van toepassing zijn voor KOMO keurmerk.

Kwaliteit staat voorop
Uiteraard wordt bij de invulling veel belang gehecht aan het vakmanschap. Zo moet binnen het erkende bedrijf aantoonbaar voldoende vaktechnische kennis aanwezig zijn voor de werkzaamheden waarvoor de erkenning is afgegeven. Dat betekent dat er in het bedrijf ten minste één persoon werkt die een erkende vakopleiding heeft doorlopen op het gebied van de erkenning, ofwel een EVC-traject heeft doorlopen. Daarnaast is een aantoonbare ervaring van minstens vier jaar vereist.

Reglement KBI Metselen
Het Reglement bestaat uit een algemeen en ondernemersgedeelte.
In de algemene gedeelte zijn eisen op het gebied van bedrijfsvoering, veiligheid en vaktechniek opgenomen. Zo moet het erkende bedrijf blijvend voldoen aan de erkenningvereisten en zich houden aan de voor het bedrijf relevante wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid. Om de vaktechniek te borgen moet 60% van de metselaars beschikken over een diploma Metselaar I en II of een door de Stichting goedgekeurd vakbekwaamheidscertificaat.
Werkzaamheden die onder de erkenning vallen mogen alleen worden uitbesteed aan andere erkende bedrijven of volledig onder eigen toezicht en verantwoording uitgevoerd worden.
Voor wat betreft de eisen voor het ondernemersgedeelte kan worden gedacht aan het hebben van een inschrijving van de Kamer van Koophandel en recente verklaringen van betalingsbedrag. ZZP-ers dienen te beschikken over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), WUO of DGA.

Controle
De Stichting KBI Metselen heeft IKOB BKB benoemd voor de controle van de bedrijfsmatige eisen en inspecties op basis de een projectlocatie. De werkzaamheden die worden verricht moeten voldoen aan de eisen die zijn opgenomen zijn in het Reglement KBI Metselen en de relevante eisen uit de Uitvoeringsrichtlijn PBL0357 Metselwerkconstructies en/of Uitvoeringsrichtlijn PBL0358 Lijmwerkconstructies en/of Uitvoeringsrichtlijn PBL0358 voegwerk.

Deelnemers
Ondernemers die voldoen aan de eisen van de Stichting KBI worden gerechtigd een logo te voeren. Bovendien worden ze opgenomen in een register.
De deelnemers ontvangen een pakket promotiemateriaal, w.o. een muurschild en stickers in diverse maten, t.w. van 10x10cm, 25x25cm en 40x40cm..

Voor bedrijven is de Kwaliteitsregeling een zeer aantrekkelijke manier om zich professioneel naar de klant te positioneren. Bovendien geeft het mogen voeren van het logo en opname in het register voor de klant een kwaliteitserkenning.
Meedoen vraagt daarnaast om een zekere bewustwording en reflectie op de kwaliteit van bedrijven en een sector als geheel.

 

Als download beschikbare documenten:

 

Innovatie in de metselbranche (IPC)

Op 1 oktober 2010 is het IPC Innovatie in de Metselbranche gestart waarin 23 bedrijven deelnemen. Het Agentschap NL heeft voor drie jaar subsidie toegekend.

Het IPC bevat drie onderdelen:

 • De Metselfabriek – prefab metselwerk
 • Weersonafhankelijk bouwen en logistiek
 • Kennis delen (Kenniscentrum)

Cluster De Metselfabriek
De ‘metselfabriek’ kan antwoorden geven op vraagstukken met betrekking tot externe ontwikkelingen en op vragen naar (latente) behoefte bij opdrachtgevers. Het idee van de ‘metselfabriek’ bestaat uit een relatief eenvoudig (flexibele) fabricageproces dat deels op voorraad gemetselde gevels kan produceren en anderzijds huidige metselactiviteiten (of concurrerende activiteiten) zou kunnen vervangen. Een vergroting van het marktpotentieel kan bij een goed praktisch concept tot de mogelijkheden behoren. Met name de vraag naar snellere, flexibeler en duurzame bouwen kan voor een deel met prefab bouwdelen (waaronder bv gevels) worden beantwoord.

Innovatiedoelstellingen/resultaten 2011/2013 Metselfabriek

 • nieuwe commerciële activiteiten (o.a. productverkoop gevels en evt. gevel montageactiviteiten) naast de bestaande metselactiviteiten (nieuwe omzet in bestaande en nieuwe markten)
 • uitgekiend metselfabriek proces met producten die marktpositie kunnen veroveren (vraag, kwaliteit en kosten)
 • product past binnen nieuwe bouwconcepten op basis van een meer industriële bouw (ketensamenwerking met klanten en leveranciers)
 • samenwerken in een netwerk van partners die ‘metselfabrieken’ gemeenschappelijk winstgevend exploiteren (samenwerking)
 • lagere kosten in het bestaande proces door klimaatonafhankelijk te kunnen opereren
 • betere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers (vermindering zwaar werk)
 • deels antwoord op teruglopend aanbod (vakkundige) arbeidskrachten
 • kwaliteitsverbetering door reproduceerbaarheid
 • innoveren en vernieuwen maken onderdeel uit van de ‘normale’ bedrijfsvoering
 • toegang tot de relevante kennis en kennissen

Cluster Weersonafhankelijk bouwen en logistiek
Beschrijving project en innovatiedoelstellingen
Drijvende kracht is procesinnovatie:

 • Zorgvuldig personeelsbeleid
 • Integrale kosten besparing (minder uitval)
 • Toepassing van ICT in de processen
 • Mogelijk extra omzet (meer werkbare uren) en wellicht andere positie in de bouwkolom.

Te onderscheiden aandachtsgebieden:

 • Wat is er uit andere branches te leren? – verkenningsfase
 • Klimaatonafhankelijk werken/logistiek/ict
 • Wat gaan we concreet ontwikkelen voor de bouw/metselwerkbedrijven?
 • keuzes, uitwerken en testen
 • Procesoptimalisatie van de kansrijke keuzes
 • Wat betekent dat voor onze marktpositie? Nieuw Kansen door:
 • Lagere integrale kosten
 • Nieuwe diensten ook voor de andere bouwketenpartijen?
 • Samenwerken met andere ketenpartners.
 • Invloed op andere bedrijfsvoeringsaspecten

Cluster Kenniscentrum
Metselwerk is nog steeds een zéér belangrijke bouwwijze. Maar de positie van metselwerk (en de betrokken bedrijven) staat onder druk. Gebrek aan kennisontwikkeling en –overdracht is hiervan een primaire oorzaak. In weerwil van het enorme economische belang is er relatief weinig kennis en deskundigheid op het gebeid van metselwerk beschikbaar, noch bij onderwijs- en onderzoeks-instellingen noch bij bedrijven.
Naast de directe faalkosten leidt het kennisverval ook tot een verslechtering van de concurrentiepositie van metselwerk ten opzichte van andere bouwtechnieken.

Bundeling van expertise binnen een kenniscentrum reduceert niet alleen faalkosten en pareert verzwakking van de concurrentiepositie, maar het biedt bovenaal kansen voor vernieuwing en groei voor bedrijven uit de “metselwerkbranche”. Kennisbundeling leidt tot kennisvermeerdering en innovatie.

Het creëren en promoten van een “hotspot” waar alle kennis en deskundigheid bijeengebracht is, is aantrekkelijk voor aannemers, architecten en andere voorschrijvers & beslissers in het bouwproces. Het biedt een unieke kans om kennis over te dragen en (nieuwe) producten en werkwijzen te promoten. Het samenbrengen van verschillende partijen uit de totale bedrijfskolom leidt bovendien tot een unieke kans om keteninnovatie daadwerkelijk te realiseren.

De doelstelling van het kenniscentrum is om uiteindelijk te functioneren als het kennis- en expertisecentrum voor metselwerk.
De activiteitenvelden:

 • Kennis
 • Training
 • Promotie
 • Oplossingen
 • InnovatieWord lid!

AVM, samen sterk

Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) is een vereniging voor en door leden. Onze leden zijn metselbedrijven die in heel Nederland actief zijn.
Belangenbehartiging staat bij AVM voorop.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de belangrijkste ontwikkelingen in de bouw en metselbranche?
Wilt u invloed hebben op CAO-onderhandelingen?

Word dan nu lid van de AVM!


Download het  inschrijfformulier en retourneer het aan het secretariaat. Wij hopen u binnenkort als lid te mogen begroeten!


NB. vergeet niet een kopie van de inschrijving KvK en de vergunning Vestigingswet Bedrijven bij te sluiten.

 

Bewaren

Routebeschrijving

kantoorgebouw

Wilt u ons bezoeken?

Hier leest u hoe u ons kunt bereiken.


Bereikbaarheid per auto

 • Vanuit de richting Utrecht

U komt via de A12 en neemt de afslag 23 (Veenendaal-West). Onderaan de afrit gaat u rechtsaf richting Veenendaal. Bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf, sorteer voor op de rechter rijstrook (Grote Beer). Direct bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsaf waarna u het gebouw aan de linkerkant in de bocht voor u ziet. U kunt voor het pand parkeren. Mocht hier geen parkeerplaats zijn, dan is er aan de achterzijde een groot parkeerterrein waar altijd plaats is.

 • Vanuit de richting Arnhem/Ede

U komt via de A12 en neemt de afslag 23 (Veenendaal-West). Onderaan de afrit gaat u rechtsaf richting Veenendaal. Bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf, sorteer voor op de rechter rijstrook (Grote Beer). Direct bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsaf waarna u het gebouw aan de linkerkant in de bocht voor u ziet. U kunt voor het pand parkeren. Mocht hier geen parkeerplaats zijn, dan is er aan de achterzijde een groot parkeerterrein waar altijd plaats is.